Europejczyk paleolitu


Mieszkańcy ówczesnej Europy reprezentowali typ Preneandertalczyka obok Pikantropa (prawdopodobnie) związanego z kulturami aszelskimi. Źródła archeologiczne okresu holsztyńskiego zamykają się liczbą kilkudziesięciu stanowisk (przede wszystkim W. Brytania) i dotyczą przeważnie małych obozowisk wielokrotnie zakładanych w dogodnych punktach (olbrzymia liczba pięściaków). Duża liczba stanowisk znajduje się w Europie Płn.-Zach., natomiast w Europie Północnej występuje znikoma ich ilość, przede wszystkim za sprawą późniejszych zlodowaceń.

czytaj dalejzlodowacenie Würm


Botanicznie najlepiej poznany został Interstadiał Brorup. Cała północna Europa, aż po południową Norwegię, środkową Szwecję i Finlandię objęta była strefą tundry. Równoleżnikowo od Anglii do krajów wschodniobałtyckich zajmowała strefa lasów świerkowo-brzozowo-sosnowych, przechodząc w lasostep. W międzyrzeczu Odry i Wisły lasy te były przesunięte na południe, przechodząc w lasy szpiklowe, które rosły na wyżynach Europy środkowej. W Europie południowej występowały głównie lasy mieszane z przewagą dębu i sosny, lub dębu, buka i świerka.

czytaj dalejepoka brązu


Niezwykle trudno jest oznaczyć na linii czasu początki epoki brązu. Nie wiadomo w którym momencie człowiek zaczął wytapiać metale i produkować z nich narzędzia.. Pod koniec epoki kamienia (w neolicie) znana była już miedź, którą w początkowym okresie epoki brązu zastąpił właśnie brąz - o wiele twardszy od miedi - co doprowadziło do rozwoju wytwórstwa rozmaitych przedmiotów, rozkwitu społeczności ludzkich i zmian w sposobie ich życia.

czytaj dalejepoka kamienia


Paleolit jest również nazywany starszą epoką kamienia. Za jego początek uznaje się moment, w którym po raz pierwszy człowiek posłużył się kamieniem jako narzędziem. Kończy go natomiast ostatnia epoka lodowcowa. Paleolit nie był jednolitym okresem w dziejach i dzielimy go na podokresy: paleolit dolny, środkowy i górny, oraz paleolit późny. W okresie całego paleolitu przeplatywały się ze sobą okresy zlodowaceń i integracjałów, zmuszając człowieka do odpowiedniego dostosowania się do warunków, aż do czasu ostatniej, kończącej cały paleolit epoki lodowcowej, po której warunki życia na Ziemi były zbliżone do dzisiejszych.

czytaj dalej
góra  strony...

Dorota Kuryło