badania genetyczne dawnych mieszkańców naszych ziem


Naukowcy pobrali próbki z zębów 38 osób żyjących w okresie wpływów rzymskich (200 r. p.n.e. – 500 r. n.e.). Pochodziły one ze szczątków znalezionych na dwóch stanowiskach identyfikowanych z kulturą wielbarską (Kowalewko i Rogowo) i na dwóch identyfikowanych z kulturą przeworską (Karczyn, Gąski). Znaczna część archeologów wiąże te kultury z germańskimi ludami Gotów i Wandalów. Próbki średniowieczne z lat 1000-1400 pochodziły z Cedyni i Ostrowa Lednickiego. Genetykom udało się pozyskać DNA mitochondrialne (przekazywane przez matkę) od 23 osób z okresu wpływów rzymskich i 20 średniowiecznych mieszkańców naszych ziem. Uzyskane dane porównywali z genami czterech tysięcy przedstawicieli 18 narodów ze środkowej, wschodniej i północnej Europy, a także z kilkudziesięcioma mtDNA pochodzącymi od dawnych mieszkańców ziem Danii i Niemiec. Porównania ujawniły, że DNA mitochondrialne ludzi żyjących na naszych ziemiach w okresie wpływów rzymskich ma najwięcej wspólnych informatywnych haplotypów z materiałem pochodzącym od współczesnych Polaków. Szczególnie istotna zdaniem badaczy jest widoczna w wynikach kontynuacja linii H5a1. Miały ją trzy osoby z okresu wpływów rzymskich, jeden średniowieczny mieszkaniec Ostrowa Lednickiego i występuje ona również wśród współczesnych Polaków.

czytaj dalejmamut z Wysp

Lachowskich


Odkryty na Wyspach Lachowskich zamarznięty mamut dał naukowcom nową nadzieję, że wreszcie znaleźli okaz, który pozwoli przywrócić do życia najbardziej imponujące zwierzęta epoki lodowej. Niezwykle dobrze zachowane szczątki zamarzniętego mamuta były częściowo uwięzione w lodzie na jednej z Wysp Lachowskich (część Wysp Nowosyberyjskich w północnej Rosji). Największą sensacją okazała się bardzo ciemna niezamarznięta krew, którą badacze znaleźli w lodzie pod brzuchem zwierzęcia. Znalezisko wydaje się potwierdzać podejrzenia naukowców, że krew mamutów mogła być bardzo odporna na niskie temperatury. Odkrywców zaskoczyło też to, że tkanka mięśniowa wciąż ma kolor świeżego mięsa.

czytaj dalejgen

bólu głowy


We wrześniowym numerze pisma „Nature Medicine” możemy przeczytać, iż odpowiedzialne za bóle migrenowe są mutacje w genie KCNK18, kodującym białko o nazwie TRESK,pełniące ważną funkcję w komunikacji między neuronami w mózgu. Występuje ono w strukturach neuronowych (np. zwojach nerwu trójdzielnego), których nadmierne pobudzenie jest kluczowe w patomechanizmie migreny. Powstałe wskutek genetycznego defektu białko TRESK jest niekompletne i przez to niefunkcjonalne. Skutkuje to zwiększooną aktywnością (pobudliwością) neuronów, obniżając próg bólu.

czytaj dalejteoria przerywanej

równowagi


Cóż to takiego, spytacie. Jest to łatka, jaką naukowcy przykleili nowej teorii, a właściwie nowemu spojrzeniu na teorię ewolucji człowieka. Od początków, od powstania i zaakceptowania (w różnym stopniu) teorii ewolucji zakładano, że zmiany, przeobrażenia dotyczące całych gatunków, następowały stopniowo. Rewolucyjne więc wydaje się być odkrycie, iż tak naprawdę większość zmian w naszym DNA dokonało się w dość krótkim czasie. Evan Eichler, docent genomiki na Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle, prowadził badania nad zduplikowanymi sekwencjami DNA w drugim chromosomie.

czytaj dalejgóra  strony...

Dorota Kuryło